Zásady dodavatelů

Oznámení v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)

Společnost IBSA PHARMA s.r.o., IČ: 63674297, se sídlem Senovážné náměstí 1463/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 36851 (dále jen „správce“), Vám níže poskytuje informace ohledně používání Vašich osobních údajů.

1. Účel zpracování
Vaše osobní údaje budou zpracovávané za účelem vykonání a řízení poskytování služeb, včetně odborných a kvalifikovaných služeb.

2. Povaha poskytování údajů a souhlas
Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu poskytnete v souvislosti s uzavřením smlouvy a/nebo na založení spolupráce a poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

3. Způsoby zpracování údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v papírové a elektronické podobě a vkládají se do informačního systému správce v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně profilů bezpečnosti a důvěrnosti.
Na zpracování Vašich osobních údajů se podílejí pouze ti zaměstnanci správce, kteří je potřebují k výkonu své činnosti s ohledem na své pracovní zařazení a pozici. Všichni zaměstnanci správce byli proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů a byly jim poskytnuty dostatečné pokyny, aby bylo zabráněno ztrátě, zničení, nepovolenému přístupu nebo zpracování Vašich osobních údajů.
V některých případech mohou Vaše osobní údaje mohou zpracovávat i třetí strany, které vykonávají činnosti ve jménu správce jako subdodavatelé (např. právní či daňoví poradci). Tyto třetí strany vystupují jako zpracovatelé osobních údajů. Je-li to vyžadováno GDPR, uzavírá správce s těmito zpracovateli smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Uchování údajů
Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu celé doby trvání smluvního vztahu a dále 5 let po jeho skončení. Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných právními předpisy uchováváme po dobu danou v těchto předpisech uvedenou (to se týká zejména účetních dokladů).

5. Předávání údajů do zahraničí
V souladu se zákony a nařízeními, která se na nás vztahují, můžeme být povinni poskytovat údaje veřejným a regulačním organům, a to i v třetích zemích mimo EU.
V souvislosti s možným přenosem údajů do třetích zemí mimo EU, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany předpokládanou příslušnými předpisy, Vás informujeme, že přenositelnost údajů do zahraničí podléhá zárukám týkajícím se ochrany osobních údajů prostřednictvím přijetí standardních smluvních doložek.

6. Práva dotčených osob
Máte právo být kdykoliv informováni o Vašich údajích, které správce má a jak je používá. Máte také právo na přístup ke svým osobním údajům, aktualizaci, doplnění, opravu a vymazání Vašich údajů, přenositelnost nebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. Máte právo na informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Bližší informace o tom, jak společnost IBSA PHARMA s.r.o. zpracovává osobní údaje naleznete zde.