Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „ZZOÚ“).

1. Správce osobních údajů
a. Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
b. Správcem Vašich údajů je společnost IBSA PHARMA s r. o., IČ: 63674297, se sídlem Senovážné náměstí 1463/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 36851 (dále jako „správce“)
c. Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:
tel.: +420 221 111 500, e-mail: info.cz@ibsagroup.com, ID dat. schránky: gx7bcaq (IBSA PHARMA s r.o.)

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování
a. Vaše osobní údaje zpracováváme:
i. za účelem zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu mohou vyplývat další zákonné povinnosti a správce tak může zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (blíže bod iii. níže);
ii. na základě Vašeho výslovného souhlasu, např. k marketingovým účelům, jako např.:
• zaslání průběžných informací (novinky, aktuální nabídky, cenové nabídky, zdravotnické informace, např. publikované články, farmakovigilační informace) o zboží dodávaných správcem (dále také jako „produkty“),
• zasílání pozvánek na odborné akce a semináře,
• zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi,
• interní analýzy proběhlých vzdělávacích akcí a jiných událostí, kterých jste se účastnil/a,
iii. za účelem plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), jako např. přijímání hlášení o nežádoucích účincích, plnění povinností uložených daňovými předpisy, vyřizování reklamací apod.;
iv. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým může být zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku apod.

3. Osobní údaje a jejich zpracování  
a. Informace, které poskytnete
Správce shromažďuje osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím těchto webových stránek či při jiném kontaktu se správcem, abyste mohli dostávat marketingové informace, při kontaktu se zákaznickým servisem správce, v reakci na dotazníky či průzkumy nebo v případě, že se na správce obrátíte s dotazem či podnětem, v případě, že se ucházíte o zaměstnání ve společnosti správce, hlásíte nežádoucí účinek, uzavíráte smlouvu se správcem apod. Může se jednat zejména o tyto údaje:

i. jméno a příjmení,
ii. kontaktní údaje (např. poštovní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa),
iii. registrační údaje, například Vaše uživatelské jméno a heslo,
iv. údaje o odměně vyplacené za službu, kterou jste správci poskytli jakožto odborník v oblasti zdravotní péče,
v. údaje o zaměstnání, vzdělání a další obdobné údaje, jestliže se ucházíte o zaměstnání ve společnosti správce,
vi. profesní údaje, údaje o klinické praxi a vzdělání, jestliže se jakožto odborník v oblasti zdravotnictví podílíte na programu, studii nebo průzkumu sponzorovaném správcem.

b. Informace, které můžeme sbírat automaticky
Kdykoli používáte tyto webové stránky, můžeme automaticky sbírat určité informace o vašem zařízení a o tom, jak služby správce využíváte.

i. Při Vaší návštěvě těchto webových stránek můžeme zaznamenat IP (Internet Protocol) adresu Vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které jste k návštěvě našich stránek použili, umožňuje nám udržovat spojení s Vaším počítačem po celou dobu, co prohlížíte webové stránky, a dovoluje nám přizpůsobit jejich obsah na míru Vašim potřebám.
ii. Při Vaší návštěvě těchto webových stránek se dále jedinečný číselný kód (tzv. cookies) přenáší do Vašeho počítače, aby sledoval Vaše zájmy a preference a rozpoznal vás při dalších návštěvách. Více informací naleznete zde.
iii. Použijete-li pro přístup k webovým stránkám mobilní zařízení, můžeme speciálně pro přístup z mobilního zařízení, navíc k údajům uvedeným výše, sbírat tyto údaje: identifikační údaje zařízení, typ zařízení, typ hardware, MAC (Media Access Control) adresa, mezinárodní identifikátor mobilního zařízení (IMEI), verze Vašeho mobilního operačního systému, platforma použitá pro přístup k webovým stránkám, lokalizační údaje a údaje o provozu Vašeho zařízení a o Vašem používání webových stránek.

c. Údaje shromažďované z jiných zdrojů
Údaje, které o vás získáme při Vaší návštěvě webových stránek, můžeme spojovat s údaji získanými jiným způsobem, např. off-line, nebo s údaji, které nám poskytly třetí subjekty či s údaji získanými z veřejných zdrojů.

i. informace o produktech a službách, které Vám poskytujeme,
ii. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů z jednání s obchodním zástupcem správce nebo kontaktních formulářů,
iii. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách,
iv. informace získané z veřejných rejstříků, např. obchodní rejstřík.

d. Doba zpracování – informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných právními předpisy uchováváme po dobu danou v těchto předpisech uvedenou (to se týká zejména účetních dokladů).
Ostatní informace uchováváme po dobu 5 let od skončení účinnosti smlouvy, resp. od posledního kontaktu s Vámi.
Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 10 let.
Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

e. Předávání údajů – osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.
Dále můžeme předávat nezbytné osobní údaje v případě využití smluvních dodavatelů – přepravních společností, poskytovatelů poštovních služeb, právních či daňových poradců apod.
Systémy, které využíváme, máme většinou nainstalovány na našich zařízeních. Pokud tomu tak není a systém provozuje externí dodavatel, máme s ním uzavřené odpovídající smlouvy a hlídáme, aby i on Vaše osobní údaje zpracovával v souladu s GDPR a ZZOÚ.
Pro rozesílání obchodních nabídek prostřednictvím listovní zásilky, e-mailu a SMS využíváme také externí dodavatele, kterým předáváme jen naprosto nezbytné údaje pro odeslání zásilky (jméno a příjmení, titul, dodací adresu, e-mail, telefonní číslo).
U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR a ZZOÚ.
Osobní údaje můžeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. V souvislosti s možným přenosem údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany předpokládanou příslušnými předpisy, Vás informujeme, že přenositelnost údajů do zahraničí podléhá zárukám týkajícím se ochrany osobních údajů prostřednictvím přijetí standardních smluvních doložek.

4. Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla správce. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně.
Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

a. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů - jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

b. Právo na přístup k osobním údajům - máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c. Právo na opravu – za daných podmínek máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.

d. Právo na výmaz– ve stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

e. Právo na omezení zpracování – správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

f. Právo na přenositelnost údajů – na základě Vaší žádosti může správce poskytnout Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

g. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – pokud máte za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

h. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – kdykoliv se můžete obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

i. Právo odvolat souhlas – Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Můžete tak učinit zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

5. Platnost
Tento dokument je platný od 1. 3. 2021 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti www.ibsa-pharma.cz.